fbpx

Hubby marathi kavita birthday wishes for husband in marathi

hubby marathi kavita birthday wishes for husband in marathi
Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save

Expressing your feelings to your husband on his birthday is a wonderful way to celebrate the special day. In the rich and poetic language of Marathi, you can convey your love and wishes in a heartfelt manner. Whether you choose a loving message or a beautiful kavita (poem), your words will touch his heart and make his birthday even more special.read hubby marathi kavita birthday wishes for husband in marathi:

hubby marathi kavita birthday wishes for husband in marathi

Khavita -1

झ्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी, मनाने तुझ्या स्नेहाच्या पाण्याने भरावे. तुझ्याकडून येईल आपल्या जीवनात सजवलेला हा सुखद पलंग, आपल्या अजून सुखाच्या सवप्नांसाठी.

तुझ्याला तुझ्या स्नेहाच्या अद्वितीयतेने अपघाताने भरायला हवं, तुझ्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी आपल्या मनाच्या गड्याला आपल्या वाढदिवसाच्या आणि आपल्या आनंदाच्या विचारांसाठी.

तुझ्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी, तुझ्या आणि आपल्या संगताच्या संघाताने अपघाताने भरावे. तुझ्या आणि आपल्या संगताच्या संघाताने तुझ्या आपल्या जीवनातल्या सर्व सुखाच्या आणि संतोषाच्या मोमबत्त्याला पुन्हा जगायला आणणार आहे.

तुझ्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी, तुझ्या आपल्या संगताच्या आणि तुझ्या स्नेहाच्या संगताने अपघाताने भरावे. तुझ्या ह्या वाढदिवसाच्या आणि तुझ्या संगताच्या संघाताने तुझ्या आपल्या जीवनातल्या सर्व दिनांना खूप सांगताच्या, सुखद आणि आनंदपूर्ण बनवायला ही इच्छा आहे.

तुझ्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी, तुझ्या स्नेहाच्या आणि तुझ्या संगताच्या संघाताने तुझ्या आपल्या जीवनातल्या सर्व सुखाच्या आणि संतोषाच्या मोमबत्त्याला पुन्हा जगायला आणणार आहे.

तुझ्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी, तुझ्या आणि आपल्या संगताच्या संघाताने तुझ्या आपल्या जीवनातल्या सर्व क्षणांना आनंदी आणि आनंदपूर्ण बनवायला ही इच्छा आहे.

hubby marathi kavita birthday wishes for husband in marathi

तुझ्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी, तुझ्या आपल्या संगताच्या संघाताने तुझ्या जीवनातल्या सर्व सुखाच्या आणि संतोषाच्या मोमबत्त्याला पुन्हा जगायला आणणार आहे.

तुझ्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी, तुझ्या आपल्या संगताच्या संघाताने तुझ्या आपल्या जीवनातल्या सर्व दिनांना खूप सांगताच्या, सुखद आणि आनंदपूर्ण बनवायला ही इच्छा आहे.

तुझ्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी, तुझ्या आपल्या संगताच्या संघाताने तुझ्या आपल्या जीवनातल्या सर्व क्षणांना आनंदी आणि आनंदपूर्ण बनवायला ही इच्छा आहे.

तुझ्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी, तुझ्या स्नेहाच्या आणि तुझ्या संगताच्या संघाताने तुझ्या आपल्या जीवनातल्या सर्व सुखाच्या आणि संतोषाच्या मोमबत्त्याला पुन्हा जगायला आणणार आहे.

तुझ्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी, तुझ्या आपल्या संगताच्या संघाताने तुझ्या जीवनातल्या सर्व क्षणांना आनंदी आणि आनंदपूर्ण बनवायला ही इच्छा आहे.

Kavita-2

तुझ्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी, सजवलेल्या मनाच्या पट्ट्यावर फुलपाखरू उडवून येईल. तुझ्या आपल्या स्नेहाच्या पुढारीने संगताने अपल्या वाढदिवसाच्या सवप्नांची पुर्ती करावील.

तुझ्याकडून तुझ्या स्नेहाच्या आणि साथाच्या हसर्के, आणि आपल्या जीवनातल्या सर्व सुखाच्या आणि संतोषाच्या उल्लासाच्या संगताच्या दरवाज्याच्या मोमबत्त्याला पुन्हा खोलायला हवं.

तुझ्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी, तुझ्या आणि तुझ्या संगताच्या संघाताने तुझ्या आपल्या जीवनातल्या सर्व सुखाच्या आणि संतोषाच्या उल्लासाच्या संगताच्या दरवाज्याच्या मोमबत्त्याला पुन्हा खोलायला हवं.

तुझ्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी, तुझ्या आपल्या स्नेहाच्या आणि साथाच्या संगताने अपल्या जीवनातल्या सर्व सुखाच्या आणि संतोषाच्या उल्लासाच्या संगताच्या दरवाज्याच्या मोमबत्त्याला पुन्हा खोलायला हवं.

तुझ्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी, तुझ्या स्नेहाच्या पुढारीने तुझ्या आपल्या जीवनातल्या सर्व सुखाच्या आणि संतोषाच्या उल्लासाच्या संगताच्या दरवाज्याच्या मोमबत्त्याला पुन्हा खोलायला हवं.

तुझ्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी, तुझ्या आपल्या स्नेहाच्या आणि साथाच्या संगताने तुझ्या आपल्या जीवनातल्या सर्व सुखाच्या आणि संतोषाच्या उल्लासाच्या संगताच्या दरवाज्याच्या मोमबत्त्याला पुन्हा खोलायला हवं.

तुझ्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी, तुझ्या आपल्या संगताच्या संघाताने तुझ्या आपल्या जीवनातल्या सर्व क्षणांना आनंदी आणि आनंदपूर्ण बनवायला ही इच्छा आहे.

तुझ्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी, तुझ्या स्नेहाच्या आणि तुझ्या संगताच्या संघाताने तुझ्या आपल्या जीवनातल्या सर्व सुखाच्या आणि संतोषाच्या उल्लासाच्या संगताच्या दरवाज्याच्या मोमबत्त्याला पुन्हा खोलायला हवं.

तुझ्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी, तुझ्या आपल्या स्नेहाच्या आणि साथाच्या संगताने तुझ्या आपल्या जीवनातल्या सर्व क्षणांना आनंदी आणि आनंदपूर्ण बनवायला ही इच्छा आहे.

तुझ्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी, तुझ्या स्नेहाच्या आणि तुझ्या संगताच्या संघाताने तुझ्या आपल्या जीवनातल्या सर्व सुखाच्या आणि संतोषाच्या उल्लासाच्या संगताच्या दरवाज्याच्या मोमबत्त्याला पुन्हा खोलायला हवं.

Kavita-3

तुझ्याच्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी, मनाने तुझ्या स्नेहाच्या गुलाबांच्या बागात फुलपाखरू उडवायला हवं. तुझ्या स्नेहाच्या बाणाने तुझ्या आपल्या जीवनातल्या सर्व सुखाच्या आणि संतोषाच्या उल्लासाच्या दिलास सजवायला हवं.

तुझ्याच्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी, तुझ्या आपल्या संगताच्या संघाताने तुझ्या आपल्या जीवनातल्या सर्व सुखाच्या आणि संतोषाच्या उल्लासाच्या दरवाज्याच्या मोमबत्त्याला पुन्हा खोलायला हवं.

तुझ्याच्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी, तुझ्या स्नेहाच्या आणि तुझ्या संगताच्या संघाताने अपघाताने भरायला हवं, तुझ्या आपल्या संगताच्या संघाताने तुझ्या आपल्या जीवनातल्या सर्व सुखाच्या आणि संतोषाच्या मोमबत्त्याला पुन्हा जगायला आणणार आहे.

तुझ्याच्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी, तुझ्या आपल्या संगताच्या संघाताने तुझ्या आपल्या जीवनातल्या सर्व सुखाच्या आणि संतोषाच्या मोमबत्त्याला पुन्हा जगायला आणणार आहे.

तुझ्याच्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी, तुझ्या स्नेहाच्या आणि तुझ्या संगताच्या संघाताने तुझ्या आपल्या जीवनातल्या सर्व सुखाच्या आणि संतोषाच्या उल्लासाच्या संगताच्या दरवाज्याच्या मोमबत्त्याला पुन्हा जगायला आणणार आहे.

तुझ्याच्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी, तुझ्या आपल्या संगताच्या संघाताने तुझ्या आपल्या जीवनातल्या सर्व सुखाच्या आणि संतोषाच्या उल्लासाच्या दरवाज्याच्या मोमबत्त्याला पुन्हा जगायला आणणार आहे.

तुझ्याच्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी, तुझ्या स्नेहाच्या आणि तुझ्या संगताच्या संघाताने तुझ्या आपल्या जीवनातल्या सर्व सुखाच्या आणि संतोषाच्या उल्लासाच्या संगताच्या दरवाज्याच्या मोमबत्त्याला पुन्हा जगायला आणणार आहे.

तुझ्याच्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी, तुझ्या आपल्या संगताच्या संघाताने तुझ्या आपल्या जीवनातल्या सर्व क्षणांना आनंदी आणि आनंदपूर्ण बनवायला ही इच्छा आहे.

तुझ्याच्या ह्या वाढदिवसाच्या दिनी, तुझ्या स्नेहाच्या आणि तुझ्या संगताच्या संघाताने तुझ्या आपल्या जीवनातल्या सर्व सुखाच्या आणि संतोषाच्या उल्लासाच्या दरवाज्याच्या मोमबत्त्याला पुन्हा खोलायला हवं.

Birthdays are moments to celebrate the people we love, and when it comes to your husband, the celebration should be as special as your bond. These Marathi messages and kavitas are a heartfelt way to wish your husband a happy birthday and express your love and affection in a language that’s close to the heart. Use these words as they are or let them inspire your own personal messages to create a birthday memory that he’ll cherish forever.

Ashwini Timbadia

Ashwini Timbadia

Greetings, fellow travelers! I am Ashwini Timbadia, an avid explorer and founder of Timbadiainsights.com, a haven for wanderlust enthusiasts seeking inspiration and guidance. My passion for traversing the globe has led me on countless adventures, uncovering hidden gems and forging unforgettable memories. Through the pages of my blog, I aim to ignite your wanderlust and provide you with the tools to embark on your own journeys of discovery. Whether you're seeking recommendations for off-the-beaten-path destinations or tips for navigating the world with ease, I'm here to be your travel companion.

Must-read

Your Ultimate Guide To Family Fun In Tucson: 12 Unforgettable Adventures

Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save Arizona’s second-largest city, Tucson, blends natural beauty, a bustling university town feel, and rich cultural...

15 Reasons to Love Denver in Winter: Festive Fun, Ski Slopes

Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save Craving a unique winter getaway? Denver, Colorado, delivers! Think twinkling city lights paired with majestic mountain...

Penuganchiprolu Temple Timings, Divine Legends, & Local Treasures

Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save Nestled within Andhra Pradesh’s Krishna district, the town of Penuganchiprolu may seem unassuming at first glance...

Srisailam Temple Darshan Timings, Travel Tips, & Hidden Gems

Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save Nestled amidst the verdant hills of Andhra Pradesh, the Srisailam temple complex is a captivating blend of spiritual...

Solang valley paragliding: Prices, timings & must-do’s

Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save Imagine yourself suspended in the vast blue canvas of the sky, the majestic Himalayas sprawled beneath you like a wrinkled...

Thiruvidaimaruthur Temple Timings 2024: Morning & Evening Darshan Schedules

Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save Greetings, fellow history buffs and spiritual seekers! Today, we embark on a journey to Tamil Nadu, not just to a temple...

Thiruporur Murugan Temple Timings, Travel Guide & Beyond

Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save Greetings, spiritual seekers and history buffs! Today, we embark on a pilgrimage to the Thiruporur Murugan Temple, a...

Singaperumal Koil Timings, Travel Guide & Nearby Gems

Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save Greetings, fellow history buffs and spiritual seekers! Today, we embark on a journey to a hidden gem tucked away in Tamil...

Dive into an Ocean of Wonder: planet earth aquarium mysore timings

Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save Calling all marine life enthusiasts, adventure seekers, and families looking for a unique outing! Today, we’re...

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top